Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.
Firma montująca panele fotowoltaiczne w zachodniopomorskim.

Więcej informacji

Dotacja Mój Prąd w kilku krokach...

Mój Prąd

 

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

 

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

 

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

 

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowania do fotowoltaiki

Dofinansowania do fotowoltaiki
Fotowoltaika dofinansowania
Dofinansowania do fotowoltaiki
Dofinansowania do fotowoltaiki
Dofinansowania do fotowoltaiki
Dofinansowania do fotowoltaiki
Dofinansowania do fotowoltaiki
Panele fotowoltaiczne dofinansowania
1. Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną od 2 kWp do 10 kWp.
2. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
Ważne!
Dofinansowanie dotyczy osób, które poniosły środki na rzecz instalacji fotowoltaicznej po 31.01.2020 roku.
3. Podpisz umowę  z dystrybutorem energii o przyłączeniu instalacji do sieci.

4. Złóż wniosek 
on-line.
5. O wyniku zostaniesz poinformowany e-mailowo. Możesz na bieżąco śledzić swój status. 

Ważne!
Odrzucone wnioski można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia.
6. Wypłata maksymalnie 3000 zł.

Ulga dla rolników

Ulga termomodernizacyjna

Program Czyste Powietrze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, rolnik lub hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej), ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny. Dotyczy to również zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. 

 

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na podstawie złożonego wniosku. Polega na odliczeniu 25% udokumentowanej kwoty, poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Decyzję o jej przyznaniu ulgi inwestycyjnej podejmuje właściwy dla danej gminy wójt bądź prezydent/burmistrz miasta. Istotnym warunkiem jest to, że inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, gdzie położone są grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod warunkiem, że zostanie ono ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Przepisy mają zastosowanie wobec podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów opodatkowanych, którzy ponieśli koszty na termomodernizację własnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli przedsięwzięcie modernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek z tym związany.

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak panele fotowoltaiczne może być tańsza dzięki rządowemu programowi „Czyste Powietrze”. Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania w programie „Czyste powietrze” jest zależna od dochodów i może pokryć nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Zgodnie z założeniami programu „Czyste Powietrze” maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, a minimalny – 7 tys. zł. Natomiast oprocentowanie pożyczki to nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 2% rocznie. Czas na wyrównanie zobowiązań to maksymalnie 15 lat, a w tym okresie możliwe są zwłoki w spłacie.

Więcej informacji

Energia Plus

Program „Energia Plus” jest skierowany do trzech grup beneficjentów takich jak: rodziny mieszkające we własnych domach, mali i średni przedsiębiorcy oraz samorządy. 

 

Program „Energia Plus” pozwala na: 

 

– pożyczki preferencyjne w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2% w skali roku)

– częściowe umorzenie pożyczek (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW

– pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy, niż 15 lat

 

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50%.

Więcej informacji

fotowoltaika koszalin
Panele fotowoltaiczne, fotowoltaika Karlino, Szczecin